Di lặc nhị phúc gỗ

Di lặc nhị phúc gỗ

Hotline: 0977.239.888 – 0774.306.999

bán di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương đá bán di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương đỏ bán di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương lào bán di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương nam phi bán di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương ta bán di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương việt bán di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương ban di lac dang tien nhị phuc go huong 30cm bán di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương 30cm bán di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương 40cm bán di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương 50cm bán di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương 60cm bán di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương ban di lac nhi phuc bang go bach xanh ban di lac nhị phuc bang go huyet long bán di lặc nhị phúc dâng tiền bách xanh 30cm bán di lặc nhị phúc dâng tiền bách xanh 40cm bán di lặc nhị phúc dâng tiền bách xanh 50cm bán di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh 30cm bán di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ huyết long bán di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương bán di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ huyết long ban di lac nhi phuc go bach xanh ban di lac nhi phuc go huyet long ban di lac nhi phuc huyet long 30cm bán phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh bán phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương bán phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 30cm bán phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương ban phat di lac nhi phuc huyet long 30cm ban phat di lac nhi phuc huyet long 40cm ban phat di lac nhi phuc huyet long 50cm ban tuong di lac dang tien nhị phuc bang go huong ban tuong di lac dang tien nhị phuc go bach xanh bán tượng di lặc dâng tiền nhị phúc hương ban tuong di lac nhi phuc bang go bach xanh bán tượng di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ huyết long ban tuong di lac nhị phuc go bach xanh bán tuong di lac nhi phuc go huyet long ban tuong di lac nhi phuc huyet long 30cm bán tượng nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 30cm bán tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh bán tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh ban tuong phat di lac nhị phuc go huyet long ban tuong phat di lac nhi phuc huyet long 30cm di lặc dâng tiền nhị phúc bằng hương 30cm di lặc dâng tiền nhị phúc bằng hương 40cm di lặc dâng tiền nhị phúc bằng hương 50cm di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 30cm di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 40cm di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 50cm di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 60cm di lac dang tien nhị phuc go bach xanh di lac dang tien nhị phuc go huong 30cm da di lac dang tien nhị phuc go huong 30cm do di lac dang tien nhị phuc go huong 30cm nam phi di lac dang tien nhị phuc go huong 30cm di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương 30cm di lac dang tien nhị phuc go huong 40cm di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương 40cm di lac dang tien nhị phuc go huong 50cm di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương 50cm di lac dang tien nhị phuc go huong 60cm di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương 60cm di lac dang tien nhị phuc go huong da di lac dang tien nhị phuc go huong do di lac dang tien nhị phuc go huong nam phi di lac dang tien nhị phuc go huong di lặc dâng tiền nhị phúc gỗ hương di lặc dâng tiền nhị phúc hương 30cm di lặc dâng tiền nhị phúc hương 40cm di lặc dâng tiền nhị phúc hương 50cm di lặc dâng tiền nhị phúc hương 60cm di lặc dâng tiền nhị phúc hương đá di lặc dâng tiền nhị phúc hương đỏ di lặc dâng tiền nhị phúc hương nam phi di lặc dâng tiền nhị phúc hương ta di lặc dâng tiền nhị phúc hương di lặc kéo bao tiền gỗ huyết long di lac nhi phuc bang bach xanh di lac nhi phuc bang go bach xanh di lac nhị phuc bang go huyet long 30cm di lac nhị phuc bang go huyet long 40cm di lac nhị phuc bang go huyet long 50cm di lac nhị phuc bang go huyet long di lặc nhị phúc dâng tiền bách xanh 30cm di lặc nhị phúc dâng tiền bách xanh 40cm di lặc nhị phúc dâng tiền bách xanh 50cm di lặc nhị phúc dâng tiền bách xanh 60cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương đá di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương đỏ di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương nam phi di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương ta di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương việt di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ hương 20cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ hương 30cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ hương 40cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ hương đá di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ hương đỏ di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ hương nam phi di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ hương nhập di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ hương di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ huyết long 30cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ huyết long 40cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ huyết long 50cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ huyết long 60cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ huyết long di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 30cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 40cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 50cm di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 60cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đá di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương ta di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh 30cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh 40cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh 50cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh 60cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đá di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đỏ di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương nam phi di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương ta di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ huyết long 30cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ huyết long 40cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ huyết long 50cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ huyết long 60cm di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ huyết long di lặc nhị phúc dâng tiền huyết long 30cm di lac nhi phuc go bach xanh 20cm di lac nhi phuc go bach xanh 30cm di lac nhi phuc go bach xanh 40cm di lac nhi phuc go bach xanh 50cm di lac nhi phuc go bach xanh 60cm di lac nhi phuc go bach xanh di lac nhi phuc go huyet long di lac nhị phuc go huyet long di lac nhi phuc huyet long 30cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền bách xanh phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng bách xanh phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương đá phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương đỏ phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương nam phi phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương ta phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương việt phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng hương phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 30cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 40cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 50cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 60cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 70cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 80cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đá phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đỏ phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương lào phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương nam phi phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương nhập phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh phật di lặc nhị phúc dâng tiền hương phật di lặc nhị phúc dâng tiền huyết long 30cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền huyết long 40cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền huyết long 50cm phật di lặc nhị phúc dâng tiền huyết long 60cm phat di lac nhi phuc huyet long 30cm phat di lac nhi phuc huyet long 40cm phat di lac nhi phuc huyet long 50cm phat di lac nhi phuc huyet long 60cm tượng di lặc dâng tiền bằng gỗ huyết long tuong di lac dang tien nhị phuc bang go huong 30cm tuong di lac dang tien nhị phuc bang go huong da tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương đá tuong di lac dang tien nhị phuc bang go huong do tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương đỏ tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương giá rẻ tuong di lac dang tien nhị phuc bang go huong nam phi tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương nam phi tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương ta tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương việt tuong di lac dang tien nhị phuc bang go huong tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng gỗ hương tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng hương đá tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng hương lào tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng hương nam phi tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng hương ta tượng di lặc dâng tiền nhị phúc bằng hương tuong di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 20cm tuong di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 30cm tuong di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 40cm tuong di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 50cm tuong di lac dang tien nhị phuc go bach xanh 60cm tuong di lac dang tien nhị phuc go bach xanh tuong di lac dang tien nhị phuc go huong 30cm tuong di lac dang tien nhị phuc go huong 40cm tuong di lac dang tien nhị phuc go huong 50cm tuong di lac dang tien nhị phuc go huong 60cm tuong di lac dang tien nhị phuc go huong tượng di lặc dâng tiền nhị phúc hương đá tượng di lặc dâng tiền nhị phúc hương đỏ tượng di lặc dâng tiền nhị phúc hương nhập tuong di lac dang tien nhị phuc huong tượng di lặc dâng tiền nhị phúc hương tuong di lac nhi phuc bach xanh 30cm tuong di lac nhi phuc bach xanh 40cm tuong di lac nhi phuc bach xanh 50cm tuong di lac nhi phuc bach xanh 60cm tuong di lac nhi phuc bach xanh tuong di lac nhi phuc bang bach xanh tuong di lac nhi phuc bang go bach xanh 30cm tuong di lac nhi phuc bang go bach xanh 40cm tuong di lac nhi phuc bang go bach xanh 50cm tuong di lac nhi phuc bang go bach xanh 60cm tuong di lac nhi phuc bang go bach xanh tượng di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh 30cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh 40cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh 50cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh 60cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh tượng di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ huyết long tượng di lặc nhị phúc dâng tiền bằng huyết long tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương 30cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương 40cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương 50cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương 60cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đá tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đỏ tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương nam phi tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh 30cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh 40cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh 50m tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh 60cm tượng di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ huyết long tượng di lặc nhị phúc dâng tiền huyết long tuong di lac nhi phuc go bach xanh 30cm tuong di lac nhị phuc go bach xanh 30cm tuong di lac nhi phuc go bach xanh 40cm tuong di lac nhị phuc go bach xanh 40cm tuong di lac nhi phuc go bach xanh tuong di lac nhị phuc go bach xanh tuong di lac nhi phuc go huyet long 30cm tuong di lac nhi phuc go huyet long 40cm tuong di lac nhi phuc go huyet long 50cm tuong di lac nhi phuc go huyet long 60cm tuong di lac nhi phuc go huyet long tuong di lac nhị phuc go huyet long tuong di lac nhị phuc go tuong di lac nhi phuc huyet long 30cm tuong di lac nhi phuc huyet long 40cm tuong di lac nhi phuc huyet long 50cm tuong di lac nhi phuc huyet long 60cm tượng nhị phúc dâng tiền bằng huyết long 30cm tuong phat di lac nhi phuc bang huyet long 30cm tuong phat di lac nhi phuc bang huyet long 40cm tuong phat di lac nhi phuc bang huyet long 50cm tuong phat di lac nhi phuc bang huyet long 60cm tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền bằng gỗ bách xanh tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương 30cm tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương 40cm tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương 50cm tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương 60cm tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đá tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương đỏ tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương nam phi tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương nhập tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ hương tượng phật di lặc nhị phúc dâng tiền gỗ bách xanh tuong phat di lac nhi phuc go huyet long 30cm tuong phat di lac nhị phuc go huyet long 30cm tuong phat di lac nhị phuc go huyet long 40cm tuong phat di lac nhị phuc go huyet long 50cm tuong phat di lac nhị phuc go huyet long 60cm tuong phat di lac nhị phuc go huyet long tuong phat di lac nhi phuc huyet long 30cm tuong phat di lac nhi phuc huyet long 40cm tuong phat di lac nhi phuc huyet long 50cm tuong phat di lac nhi phuc huyet long 60cm
Phật Di Lặc nhị phúc dâng tiền Với hai đứa trẻ một trai một gái là biểu tượng của sự mong chờ về con cái ngoan hiền, hiếu thảo. Tượng Di Lặc hai tay dâng tiền mang đến ý nghĩa tiền tài cho gia chủ.

Kích cỡ: Cao 50, 40cm, 30cm, 20cm cm
Chất Liệu: Hương, bách xanh, huyết long

Tượng Phật Di Lặc mang ý nghĩa của sự hạnh phúc. Không nghiêm nghị như những Phật khác, Phật Di Lặc luôn nở nụ cười. Đó là nụ cười chân thành, có sức mạnh xua đi những giận dữ, buồn phiền, căng thẳng, hướng con người ta đến sự vui vẻ.

Không những vậy, Phật Di Lặc còn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc, sức khỏe và trường thọ. Đôi tai to dài như nghe thấu mọi phiền muội của thế gian. Cái bụng to như tấm lòng bao dung vô bờ.

Phật Di Lặc nhị phúc dâng tiền Với hai đứa trẻ một trai một gái là biểu tượng của sự mong chờ về con cái ngoan hiền, hiếu thảo. Tượng Di Lặc hai tay dâng tiền mang đến ý nghĩa tiền tài cho gia chủ.

Nguyễn Huy Đại.

Hotline: 0977.239.888 – 0774.306.999

Cơ Sở Sản Xuất : Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội.

Tòa HH2C Linh Đàm – Hoàng Mai, Hà Nội

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!