Di lặc xoài gỗ

Di lặc xoài gỗ

Hotline: 0977.239.888 – 0774.306.999

di lặc xoài gỗ

bán di lặc đế tiền gỗ hương ban di lac go bach xanh.jpg bán di lặc xoài bách xanh - Copy ban di lac xoai bach xanh 15cm bán di lạc xoài bách xanh bán di lặc xoài bách xanh ban di lac xoai bang bach xanh ban di lac xoai bang go bach xanh 15cm ban di lac xoai bang go bach xanh bán di lạc xoài bằng gỗ bách xanh bán di lặc xoài đế tiền bằng gỗ bách xanh bán di lạc xoài gỗ bách xanh - Copy bán di lạc xoài gỗ bách xanh 15cm bán di lạc xoài gỗ bách xanh 20cm bán di lạc xoài gỗ bách xanh 30cm bán di lạc xoài gỗ bách xanh 50cm bán di lạc xoài gỗ bách xanh 60cm bán di lạc xoài gỗ bách xanh bán di lạc xoài gỗ huyết long 15cm bán di lạc xoài gỗ huyết long 20cm bán di lạc xoài gỗ huyết long 30cm bán di lạc xoài gỗ huyết long 40cm bán di lạc xoài gỗ huyết long 50cm bán di lạc xoài gỗ huyết long 60cm bán di lạc xoài gỗ huyết long bán di lặc xoài gỗ huyết long bán di lạc xoài huyết long ban tuong di lac bang go bach xanh bán tượng di lạc xoài bằng gỗ huyết long bán tượng di lặc xoài bằng gỗ huyết long bán tượng di lạc xoài gỗ huyết long 15cm bán tượng di lạc xoài gỗ huyết long 20cm bán tượng di lạc xoài gỗ huyết long 30cm bán tượng di lạc xoài gỗ huyết long 40cm bán tượng di lạc xoài gỗ huyết long 50cm bán tượng di lạc xoài gỗ huyết long bán tượng di lặc xoài huyết long bán tượng phật di lặc xoài gỗ hương di lac bach xanh 15cm di lac bach xanh 20cm di lac bach xanh 30cm di lac bach xanh 40cm di lac bach xanh 50cm di lac bang go bach xanh 15cm di lac bang go bach xanh 20cm di lac bang go bach xanh 30cm di lac bang go bach xanh 40cm di lac bang go bach xanh 50cm di lac bang go huong da di lac bang go huong do di lac bang go huong lao di lac bang go huong nam phi di lac bang go huong ta di lac bang go huong viet di lac bang go huong di lặc đế tiền bằng gỗ hương 15cm di lặc đế tiền bằng gỗ hương 20cm di lặc đế tiền bằng gỗ hương 30cm di lặc đế tiền bằng gỗ hương 40cm di lặc đế tiền bằng gỗ hương 50cm di lặc đế tiền bằng gỗ hương 60m di lac de tien bang go huong da di lặc đế tiền bằng gỗ hương ta di lac de tien bang go huong di lặc đế tiền bằng gỗ hương di lac de tien bang go di lặc đế tiền gỗ hương di lac go bach xanh 15cm di lac go bach xanh 20cm di lac go bach xanh 30cm di lac go bach xanh 40cm di lac go bach xanh 50cm di lac go bang bach xanh 15cm di lac go bang bach xanh 20cm di lac go bang bach xanh 30cm di lac go bang bach xanh 40cm di lac go bang bach xanh 50cm di lac go bang bach xanh di lac xoai bach xanh 15cm di lạc xoài bách xanh 15cm di lac xoai bach xanh 20cm di lạc xoài bách xanh 20cm di lac xoai bach xanh 30cm di lạc xoài bách xanh 30cm di lac xoai bach xanh 40cm di lạc xoài bách xanh 40cm di lac xoai bach xanh 50cm di lạc xoài bách xanh 50cm di lac xoai bach xanh 60cm di lac xoai bach xanh di lặc xoài bách xanh di lac xoai bang bach xanh di lặc xoài bằng bách xanh di lac xoai bang go bach xanh 15cm di lac xoai bang go bach xanh di lặc xoài bằng gỗ bách xanh di lac xoai bang go huong 15cm di lac xoai bang go huong 20cm di lac xoai bang go huong 30cm di lac xoai bang go huong 40cm di lac xoai bang go huong 50cm di lac xoai bang go huong da di lac xoai bang go huong do di lac xoai bang go huong lao di lac xoai bang go huong ta di lac xoai bang go huong di lạc xoài bằng gỗ huyết long 15cm di lạc xoài bằng gỗ huyết long 20cm di lạc xoài bằng gỗ huyết long 30cm di lạc xoài bằng gỗ huyết long 40cm di lạc xoài bằng gỗ huyết long di lac xoai bang go di lạc xoài bằng huyết long di lặc xoài đế tiền bằng gỗ bách xanh 15cm di lặc xoài đế tiền bằng gỗ bách xanh 20cm di lặc xoài đế tiền bằng gỗ bách xanh 30cm di lặc xoài đế tiền bằng gỗ bách xanh 40cm di lặc xoài đế tiền bằng gỗ bách xanh di lặc xoài đế tiền bằng gỗ di lặc xoài đế tiền gỗ di lặc xoài đế tiền huyết long di lac xoai go bach xanh di lặc xoài gỗ bách xanh di lac xoai go huong 15cm di lac xoai go huong 20cm di lac xoai go huong 30cm di lac xoai go huong 40cm di lac xoai go huong 50cm di lạc xoài gỗ huyết long 15cm di lặc xoài gỗ huyết long 15cm di lạc xoài gỗ huyết long 20cm di lặc xoài gỗ huyết long 20cm di lạc xoài gỗ huyết long 25cm di lạc xoài gỗ huyết long 30cm di lặc xoài gỗ huyết long 30cm di lạc xoài gỗ huyết long 40cm di lạc xoài gỗ huyết long 50cm di lặc xoài gỗ huyết long 50cm di lạc xoài gỗ huyết long 60cm di lặc xoài gỗ huyết long 60cm di lạc xoài gỗ huyết long di lặc xoài gỗ huyết long di lặc xoài gỗ di lạc xoài huyết long 15cm di lặc xoài huyết long 15cm di lạc xoài huyết long 20cm di lặc xoài huyết long 20cm di lạc xoài huyết long 30cm di lặc xoài huyết long 30cm di lặc xoài huyết long 40cm di lặc xoài huyết long 50cm di lặc xoài huyết long 60cm di lặc xoài huyết long đế tiền di lạc xoài huyết long di lặc xoài huyết long phat di lac go huong 15cm phat di lac go huong 20cm phat di lac go huong 30cm phat di lac go huong 40cm phat di lac go huong 50cm phat di lac go huong 60cm phat di lac go huong phật di lặc xoài gỗ hương 15cm phật di lặc xoài gỗ hương 20cm phật di lặc xoài gỗ hương 30cm phật di lặc xoài gỗ hương 40cm phật di lặc xoài gỗ hương 50cm phật di lặc xoài gỗ hương phat di lac xoai huong 15cm phat di lac xoai huong 20cm phat di lac xoai huong 30cm phat di lac xoai huong 40cm phat di lac xoai huong 50cm phat di lac xoai huong 60cm phat di lac xoai huong tuong di lac bach xanh 15cm tuong di lac bach xanh 20cm tuong di lac bach xanh 30cm tuong di lac bach xanh 40cm tuong di lac bach xanh 50cm tuong di lac bang bach xanh 15cm tuong di lac bang bach xanh 20cm tuong di lac bang bach xanh 30cm tuong di lac bang bach xanh 40cm tuong di lac bang bach xanh 50cm tuong di lac bang bach xanh 60cm tuong di lac bang go bach xanh 15cm tuong di lac bang go bach xanh 20cm tuong di lac bang go bach xanh 30cm tuong di lac bang go bach xanh 40cm tuong di lac bang go bach xanh 50cm tuong di lac bang go bach xanh tuong di lac go bach xanh 15cm tuong di lac go bach xanh 20cm tuong di lac go bach xanh.jpg tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 15cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 20cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 30cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 40cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 50cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh tượng di lạc xoài bách xanh 15cm tượng di lạc xoài bách xanh 20cm tượng di lạc xoài bách xanh 30cm tượng di lạc xoài bách xanh 40cm tượng di lạc xoài bách xanh 50cm tượng di lạc xoài bách xanh 60cm tượng di lạc xoài bách xanh tượng di lạc xoài bằng gỗ bách xanh 15cm tượng di lạc xoài bằng gỗ bách xanh 20cm tượng di lạc xoài bằng gỗ bách xanh 30cm tượng di lạc xoài bằng gỗ bách xanh 40cm tượng di lạc xoài bằng gỗ bách xanh 50cm tượng di lạc xoài bằng gỗ bách xanh 60cm tượng di lạc xoài bằng gỗ bách xanh tuong di lac xoai bang go huong 15cm tuong di lac xoai bang go huong 20cm tuong di lac xoai bang go huong 30cm tuong di lac xoai bang go huong 40cm tuong di lac xoai bang go huong 50cm tuong di lac xoai bang go huong da tượng di lặc xoài bằng gỗ hương đá tuong di lac xoai bang go huong lao tuong di lac xoai bang go huong ta tuong di lac xoai bang go huong viet tuong di lac xoai bang go huong tượng di lạc xoài bằng gỗ huyết long 15cm tượng di lặc xoài bằng gỗ huyết long 20cm tượng di lạc xoài bằng gỗ huyết long 30cm tượng di lặc xoài bằng gỗ huyết long 30cm tượng di lạc xoài bằng gỗ huyết long 40cm tượng di lạc xoài bằng gỗ huyết long 50cm tượng di lặc xoài bằng gỗ huyết long 50cm tượng di lặc xoài bằng gỗ huyết long 60cm tượng di lạc xoài bằng gỗ huyết long tượng di lặc xoài bằng gỗ huyết long tượng di lặc xoài bằng hương đá tượng di lặc xoài bằng huyết long 15cm tượng di lặc xoài bằng huyết long 20cm tượng di lặc xoài bằng huyết long 30cm tượng di lặc xoài bằng huyết long 40cm tượng di lặc xoài bằng huyết long 50cm tượng di lặc xoài bằng huyết long tượng di lặc xoài bằng huyết long60cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 15cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 20cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 30cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 40cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 50cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh 60cm tượng di lạc xoài gỗ bách xanh tuong di lac xoai go huong 15cm tuong di lac xoai go huong 20cm tuong di lac xoai go huong 30cm tuong di lac xoai go huong 40cm tuong di lac xoai go huong 50cm tuong di lac xoai go huong tuong di lac xoai huong 15cm tuong di lac xoai huong 30cm tuong di lac xoai huong 40cm tuong di lac xoai huong 50cm tượng di lặc xoài huyết long 15cm tượng di lặc xoài huyết long 20cm tượng di lặc xoài huyết long 30cm tượng di lặc xoài huyết long 40cm tượng di lặc xoài huyết long 50cm tượng di lặc xoài huyết long tuong phat di lac bang go huong 15cm tuong phat di lac bang go huong 20cm tuong phat di lac bang go huong 30cm tuong phat di lac bang go huong 40cm tuong phat di lac bang go huong 50cm tuong phat di lac bang go huong tuong phat di lac go huong 15cm tuong phat di lac go huong 20cm tuong phat di lac go huong 30cm tuong phat di lac go huong 40cm tuong phat di lac go huong 50cm tuong phat di lac go huong 60cm tượng phật di lặc gỗ hương đá tượng phật di lặc gỗ hương lào tượng phật di lặc gỗ hương nam phi tượng phật di lặc gỗ hương ta tuong phat di lac go huong tượng phật di lặc gỗ hương tuong phat di lac xoai bang go huong 15cm tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương 15cm tuong phat di lac xoai bang go huong 20cm tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương 20cm tuong phat di lac xoai bang go huong 30cm tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương 30cm tuong phat di lac xoai bang go huong 40cm tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương 40cm tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương 50cm tuong phat di lac xoai bang go huong 60cm tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương 60cm tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương đá nam phi tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương đá tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương lào tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương nam phi tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương ta tuong phat di lac xoai bang go huong tượng phật di lặc xoài bằng gỗ hương tuong phat di lac xoai go huong 15cm tuong phat di lac xoai go huong 20cm tuong phat di lac xoai go huong 30cm tuong phat di lac xoai go huong 40cm tuong phat di lac xoai go huong 50cm tượng phật di lặc xoài gỗ hương đá tượng phật di lặc xoài gỗ hương đỏ tượng phật di lặc xoài gỗ hương nam phi tượng phật di lặc xoài gỗ hương ta tuong phat di lac xoai go huong tượng phật di lặc xoài gỗ hương tuong phat di lac xoai huong 15cm tuong phat di lac xoai huong 30cm tuong phat di lac xoai huong 40cm tuong phat di lac xoai huong 50cm tuong phat di lac xoai huong 60cm tuong phat di lac xoai huong

Tượng Di Lặc bằng gỗ mít cực đẹp. Bức tượng hiếm hoi, đẹp về hình thức, chuẩn mực về nội dung. Tượng cao .

Sau khi chốt đơn hàng, sản phẩm tượng Di Lặc bằng gỗ mít sẽ được chuyển nhanh và hoàn toàn miễn phí tới tận tay quý khách. Quý khách được đồng kiểm tại nhà

 Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm tôn kính trong Phong Thủy, mà khi chưng bày trong nhà sẽ mang lại rất nhiều điều tốt lành cho gia chủ, gia đạo… Với độ trang nghiêm, thông thường ta gọi đầy đủ phải là “Đức Phật Di Lặc

Tuy nhiên có mấy người trong chúng ta biết rõ truyền thuyết về sự ra đời của Ngài, những thông tin dưới đây có lẽ là khá đầy đủ nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu!

Theo kinh sách, Tượng gỗ  Di Lặc xuất thân từ một gia đình quý tộc Bà La Môn ở thôn Kiếp Ba Lợi thuộc Nam Thiên Trúc (Ấn Độ cổ đại), có hiệu là A-Dật–Đa (Adijita) nghĩa là bô năng thắng (không gì có thể thắng nổi). Di Lặc là phiên âm từ Phạn ngữ có nghĩa là “Từ Thị” (cái nhìn từ bi, lòng từ bi). Phật Di Lặc là người cùng thời với phật Thích Ca, theo xuất gia, tu tập chính pháp.

Tín ngưỡng Phật Di Lặc đã được lưu truyền rất sớm tại Trung Quốc thuộc dòng Đại thừa, sau này truyền sang nước ta và có ảnh hưởng rất sâu đậm. Ngay từ đời Tây Tần (265 – 316) đã có những bức tranh vẽ Phật Di Lặc, những bức tranh thời đó thường mô tả Phật Di Lặc cũng giống như các vị Bồ Tát khác, chỉ khác ở chiếc mũ đội trên đầu và trên tay có cầm một bình nước. Trong suốt các thời kỳ của Phật giáo Trung Quốc, Phật Di Lặc được mô tả ngồi trên một chiếc ghế hoặc một chiếc ngai với chân bắt chéo hoặc chân trái buông thõng xuống, tay phải chống cằm như đang suy nghĩ về tương lai.

Tượng gỗ Phật Di Lặc ngày nay

Rất nhiều đời sau, vào thời Ngũ Đại (907-960), trong dân gian mới xuất hiện thêm một hình tượng Phật Di Lặc có miệng cười rạng rỡ hồn nhiên, sau lưng quảy bị vải gai, tính tình rộng rãi cởi mở, rong ruổi khắp nơi. Đó chính là hình tượng Phật Di Lặc thường thấy ngày nay trong những tranh tượng, kinh sách ở các tự viện Phật giáo và được gọi là “Tiếu khẩu Di Lặc Phật”. Đây chính là một hình tượng mà các nhà nghiên cứu phương Tây đánh giá là: “một biến đổi độc đáo trong sáng tạo, gây nhiều kinh ngạc” hay : “một sự biến thái kỳ diệu hoàn toàn của người Trung Hoa”.

Tiểu Khấu Di Lặc Phật, trong dân gian còn gọi là “Tiếu Phật” hay “Di Lặc Phật bụng phệ” đã xuất hiện rất nhiều tại các tự viện tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) vào sau thời Ngũ Đại do người ta tạo hình tượng theo tướng mạo của một vị hòa thượng có tên là Khế Thử. Hòa thượng Khế Thử là người vùng Minh Châu (Triết Giang), hiệu là Trường Đinh Tử, ông thường hay chống tích trượng, quảy một túi vải gai, ngao du khắp nơi vừa hành khất vừa thuyết pháp, nên người cùng thời gọi ông là “Bố Đại Hòa Thượng” (hòa thượng túi vải).

Theo truyền thuyết thì Bố Đại hòa thượng có thân hình béo tốt, y phục tùy tiện, ngôn ngữ hành vi đều khôg câu nệ tiểu tiết, có biệt tài dự đoán lành dữ, biết trước nắng mưa gió bão rất linh nghiệm, thần bí khôn lường. Năm Trinh Minh thứ 2 đời Hậu Lương (916), Bố Đại hòa thượng ngồi trên một tảng đá ở Nhạc Lâm Tự mà nhập tịch, ông để lại một bài kệ viết rằng : “Di Lặc đúng Di Lặc, phân thân ra muôn vàn. Mọi lúc đi dạy người đời mà người đời không biết”.

Dựa vào bài kệ đó, người ta cho rằng Hòa thượng Khế Thử chính là Phật Di Lặc hóa thân chuyển thế, bèn an táng thân thể của ông tại một nơi cách Nhạc Lâm Tự 2 dặm về phía Tây, lập tháp thờ phụng đặt tên là “Am Di Lặc” và xây gác, đắp tượng… Dần dần, theo năm tháng, tượng Bố Đại hòa thượng được lưu truyền khắp mọi nơi với bụng lớn, miệng cười tươi tắn lạc quan, khi đứng, khi đi với tích trượng quảy túi vải, khi ngồi với 5 đứa trẻ quanh mình tạo nên hình t ượng “Ngũ tử quấy Di Lặc” hoặc ngồi với 6 đứa trẻ tượng trưng cho “Lục tặc – Lục căn” đã được giáo hóa.

Theo thời gian, hình tượng của Phật Di Lặc ngày càng phong phú, sinh động. Hình tượng Phật Di Lặc ngày nay còn được nhân gian gắn liền với tiền tài, phú quý như những hình tượng Phật Di Lặc quảy bị tiền hoặc với tay nâng hoặc tung lên những nén vàng lấp lánh… Đây cũng chính là những mong ước thiết thực nhất, gần gũi nhất của tất cả mọi người.

Nguyễn Huy Đại.

Hotline: 0977.239.888 – 0774.306.999

Cơ Sở Sản Xuất : Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội.

Tòa HH2C Linh Đàm – Hoàng Mai, Hà Nội

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!