Tượng di lặc vác đào gỗ

Tượng di lặc vác đào gỗ

Hotline: 0977.239.888 – 0774.306.999

bán di lặc vác đào 60cm ban di lac vac dao bang go huong 40cm bán di lạc vác đào bằng gỗ hương đá bán di lặc vác đào bằng gỗ hương đá bán di lặc vác đào bằng gỗ hương đỏ bán di lạc vác đào bằng gỗ hương giá rẻ bán di lặc vác đào bằng gỗ hương lào bán di lạc vác đào bằng gỗ hương nam phi bán di lặc vác đào bằng gỗ hương nam phi bán di lạc vác đào bằng gỗ hương nhập bán di lặc vác đào bằng gỗ hương nhập bán di lặc vác đào bằng gỗ hương ta ban di lac vac dao bang go huong.jpg bán di lặc vác đào bằng gỗ huyết long bán di lặc vác đào bằng gỗ bán di lặc vác đào bằng hương ta 40cm bán di lặc vác đào bằng hương ta ban di lac vac dao bang huong ban di lac vac dao go huong 20cm ban di lac vac dao go huong 30cm bán di lặc vác đào gỗ hương 30cm ban di lac vac dao go huong 40cm bán di lặc vác đào gỗ hương 40cm ban di lac vac dao go huong 50cm bán di lặc vác đào gỗ hương 50cm ban di lac vac dao go huong 60cm bán di lặc vác đào gỗ hương 60cm ban di lac vac dao go huong da 40cm bán di lạc vác đào gỗ hương đá bán di lạc vác đào gỗ hương đỏ bán di lạc vác đào gỗ hương nam phi bán di lạc vác đào gỗ hương ta ban di lac vac dao go huong bán di lạc vác đào gỗ hương bán di lặc vác đào gỗ hương ban di lac vac dao go bán di lặc vác đào hương ban di lac vac dao huyet long bán di lặc vách đào bằng gỗ hương ta ban phat di lac go huyet long ban phat di lac huyet long bán phật di lặc vác đào bằng gỗ hương bán phật di lặc vác đào bằng gỗ bán phật di lặc vác đào gỗ hương ban phat di lac vac dao go huyet long bán phật di lặc vác đào gỗ ban phat di lac vac dao huyet long ban tuong di lac bang go huong ban tuong di lac go huong bán tượng di lặc vác đào bằng gỗ hương bán tượng di lặc vác đào bằng gỗ huyết long bán tượng di lặc vác đào bằng hương ban tuong di lac vac dao bang huyet long bán tượng di lặc vác đào gỗ hương ban tuong di lac vac dao go huyet long bán tượng di lặc vác đào gỗ huyết long ban tuong di lac vac dao go bán tượng di lặc vác đào gỗ ban tuong phat di lac bang go huyet long bán tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 30cm bán tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 40cm bán tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 50cm bán tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 60cm bán tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương đỏ bán tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương nam phi bán tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương ta bán tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương ban tuong phat di lac vac dao bang go huyet long bán tượng phật di lặc vác đào gỗ hương 30cm bán tượng phật di lặc vác đào gỗ hương ban tuong phat di lac vac dao go bán tượng phật di lặc vác đào gỗ ban tuong phat di lac vac dao huyet long bán tượng phật di lặc vác đào huyết long di lặc vác đào bằng gỗ 30cm di lac vac dao bang go huong 30cm di lặc vác đào bằng gỗ hương 30cm di lac vac dao bang go huong 40cm di lặc vác đào bằng gỗ hương 40cm di lac vac dao bang go huong 50cm di lặc vác đào bằng gỗ hương 50cm di lac vac dao bang go huong 60cm di lặc vác đào bằng gỗ hương 60cm di lac vac dao bang go huong da di lặc vác đào bằng gỗ hương đá di lac vac dao bang go huong do di lặc vác đào bằng gỗ hương đỏ di lac vac dao bang go huong nam phi di lặc vác đào bằng gỗ hương nam phi di lac vac dao bang go huong nhap di lặc vác đào bằng gỗ hương nhập di lac vac dao bang go huong ta di lặc vác đào bằng gỗ hương ta di lặc vác đào bằng gỗ hương việt di lac vac dao bang go huong di lặc vác đào bằng gỗ hương di lac vac dao bang go huyet long 30cm di lặc vác đào bằng gỗ huyết long 30cm di lac vac dao bang go huyet long 40cm di lặc vác đào bằng gỗ huyết long 40cm di lac vac dao bang go huyet long 50cm di lặc vác đào bằng gỗ huyết long 50cm di lặc vác đào bằng gỗ huyết long 60cm di lac vac dao bang go huyet long di lặc vác đào bằng gỗ huyết long di lặc vác đào bằng gỗ di lac vac dao bang huong 30cm di lac vac dao bang huong 40cm di lac vac dao bang huong 50cm di lac vac dao bang huong 60cm di lac vac dao bang huong da di lac vac dao bang huong do di lac vac dao bang huong di lặc vác đào bằng hương di lặc vác đào bằng huyết long di lac vac dao go 30cm di lặc vác đào gỗ 30cm di lac vac dao go 40cm di lặc vác đào gỗ 40cm di lac vac dao go 50cm di lặc vác đào gỗ 50cm di lặc vác đào gỗ hương 30cm di lac vac dao go huong 40cm di lặc vác đào gỗ hương 40cm di lặc vác đào gỗ hương 50cm di lặc vác đào gỗ hương 60cm di lac vac dao go huong di lặc vác đào gỗ hương di lặc vác đào gỗ huyết long di lac vac dao go di lặc vác đào gỗ di lac vac dao huyet long 30cm di lặc vác đào huyết long 30cm di lac vac dao huyet long 40cm di lặc vác đào huyết long 40cm di lac vac dao huyet long 50cm di lac vac dao huyet long di lặc vác đào huyết long di lặc vác đào phat di lac bang go huyet long 20cm phat di lac bang go huyet long 30cm phat di lac bang go huyet long 40cm phat di lac bang go huyet long 50cm phat di lac bang go huyet long phat di lac go huyet long 30cm phat di lac go huyet long 40cm phat di lac go huyet long 50cm phat di lac go huyet long phat di lac huyet long phật di lặc vác đào bằng gỗ 40cm phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 30cm phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 40cm phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 50cm phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 60cm phật di lặc vác đào bằng gỗ hương phật di lặc vác đào bằng gỗ huyết long phật di lặc vác đào bằng gỗ phật di lặc vác đào bằng huyết long phật di lặc vác đào gỗ 30cm phật di lặc vác đào gỗ 40cm phật di lặc vác đào gỗ 50cm phật di lặc vác đào gỗ hương đá phật di lặc vác đào gỗ hương đỏ phật di lặc vác đào gỗ hương lào phật di lặc vác đào gỗ hương nam phi phật di lặc vác đào gỗ hương ta phật di lặc vác đào gỗ hương việt phật di lặc vác đào gỗ hương phat di lac vac dao go huyet long 30cm phat di lac vac dao go huyet long 40cm phat di lac vac dao go huyet long 50cm phat di lac vac dao go huyet long phật di lặc vác đào gỗ huyết long phật di lặc vác đào gỗ phật di lặc vác đào hương 40cm phật di lặc vác đào hương đá phật di lặc vác đào hương đỏ phật di lặc vác đào hương lào phật di lặc vác đào hương việt phật di lặc vác đào hương phat di lac vac dao huyet long 30cm phat di lac vac dao huyet long 40cm phat di lac vac dao huyet long 50cm phat di lac vac dao huyet long phật di lặc vác đào huyết long tuong di lac bang go huong 20cm tuong di lac bang go huong 30cm tuong di lac bang go huong 40cm tuong di lac bang go huong 50cm tuong di lac bang go huong 60cm tuong di lac bang go huong da tuong di lac bang go huong lao tuong di lac bang go huong nam phi tuong di lac bang go huong nhap tuong di lac bang go huong ta tuong di lac bang go huong tượng di lạc gỗ hương 20cm tuong di lac go huong 30cm tuong di lac go huong 40cm tuong di lac go huong 50cm tuong di lac go huong 60cm tuong di lac go huong gia re tuong di lac go huong tuong di lac huong tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương 30cm tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương 40cm tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương 50cm tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương 60cm tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương đá tượng di lặc vác đào bằng gỗ hương đá tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương đỏ tượng di lặc vác đào bằng gỗ hương đỏ tượng di lặc vác đào bằng gỗ hương lào tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương nam phi tượng di lặc vác đào bằng gỗ hương nam phi tượng di lặc vác đào bằng gỗ hương nhập tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương ta tượng di lặc vác đào bằng gỗ hương ta tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương việt tượng di lạc vác đào bằng gỗ hương tượng di lặc vác đào bằng gỗ hương tượng di lặc vác đào bằng gỗ huyết long 30cm tượng di lặc vác đào bằng gỗ huyết long 40cm tượng di lặc vác đào bằng gỗ huyết long 50cm tượng di lặc vác đào bằng gỗ huyết long 60cm tượng di lặc vác đào bằng gỗ huyết long tượng di lặc vác đào bằng hương đá tượng di lặc vác đào bằng hương đỏ tượng di lặc vác đào bằng hương lào tượng di lặc vác đào bằng hương nam phi tượng di lặc vác đào bằng hương nhập tượng di lặc vác đào bằng hương ta tượng di lặc vác đào bằng hương việt tượng di lặc vác đào bằng hương tuong di lac vac dao bang huyet long 30cm tuong di lac vac dao bang huyet long 40cm tuong di lac vac dao bang huyet long 50cm tuong di lac vac dao bang huyet long tuong di lac vac dao go 30cm tượng di lặc vác đào gỗ 30cm tuong di lac vac dao go 40cm tượng di lặc vác đào gỗ 40cm tuong di lac vac dao go 50cm tượng di lặc vác đào gỗ 50cm tượng di lạc vác đào gỗ hương 30cm tượng di lặc vác đào gỗ hương 30cm tượng di lạc vác đào gỗ hương 40cm tượng di lặc vác đào gỗ hương 40cm tượng di lạc vác đào gỗ hương 50cm tượng di lặc vác đào gỗ hương 50cm tượng di lạc vác đào gỗ hương 60cm tượng di lặc vác đào gỗ hương 60cm tượng di lạc vác đào gỗ hương đá tượng di lặc vác đào gỗ hương đá tượng di lặc vác đào gỗ hương đỏ tượng di lạc vác đào gỗ hương giá rẻ tượng di lặc vác đào gỗ hương lào tượng di lặc vác đào gỗ hương nam phi tượng di lặc vác đào gỗ hương nhập tượng di lặc vác đào gỗ hương ta tượng di lặc vác đào gỗ hương việt tượng di lạc vác đào gỗ hương tượng di lặc vác đào gỗ hương tuong di lac vac dao go huyet long 30cm tượng di lặc vác đào gỗ huyết long 30cm tuong di lac vac dao go huyet long 40cm tượng di lặc vác đào gỗ huyết long 40cm tuong di lac vac dao go huyet long 50cm tượng di lặc vác đào gỗ huyết long 50cm tượng di lặc vác đào gỗ huyết long 60cm tuong di lac vac dao go huyet long tượng di lặc vác đào gỗ huyết long tuong di lac vac dao go tượng di lặc vác đào gỗ tuong di lac vac dao huong 20cm tuong di lac vac dao huong 30cm tượng di lặc vác đào hương 30cm tuong di lac vac dao huong 40cm tượng di lặc vác đào hương 40cm tuong di lac vac dao huong 50cm tượng di lặc vác đào hương 50cm tuong di lac vac dao huong 60cm tượng di lặc vác đào hương 60cm tuong di lac vac dao huong da tượng di lặc vác đào hương đá tuong di lac vac dao huong do tượng di lặc vác đào hương đỏ tượng di lặc vác đào hương giá rẻ tuong di lac vac dao huong lao tuong di lac vac dao huong nam phi tượng di lặc vác đào hương nam phi tuong di lac vac dao huong ta tượng di lặc vác đào hương ta tuong di lac vac dao huong viet tuong di lac vac dao huong tượng di lạc vác đào hương tượng di lặc vác đào hương tượng di lặc vác đào huyết long 30cm tượng di lặc vác đào huyết long 40cm tượng di lặc vác đào huyết long 60cm tượng di lặc vác đào huyết long 70cm tượng di lặc vác đào huyết long tuong phat di lac bang go huyet long 20cm tuong phat di lac bang go huyet long 30cm tuong phat di lac bang go huyet long 40cm tuong phat di lac bang go huyet long 50cm tuong phat di lac bang go huyet long tượng phật di lặc vác bằng gỗ hương tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 30cm tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 40cm tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 50cm tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương 60cm tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương đá tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương đỏ tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương nam phi tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương nhập tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương ta tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ hương tuong phat di lac vac dao bang go huyet long 30cm tuong phat di lac vac dao bang go huyet long 40cm tuong phat di lac vac dao bang go huyet long 50cm tuong phat di lac vac dao bang go huyet long tượng phật di lặc vác đào bằng gỗ huyết long tuong phat di lac vac dao bang huyet long tượng phật di lặc vác đào bằng huyết long tượng phật di lặc vác đào gỗ 30cm tuong phat di lac vac dao go 40cm tượng phật di lặc vác đào gỗ 40cm tuong phat di lac vac dao go 50cm tượng phật di lặc vác đào gỗ 50cm tượng phật di lặc vác đào gỗ hương 40cm tượng phật di lặc vác đào gỗ hương 50cm tượng phật di lặc vác đào gỗ hương 60cm tượng phật di lặc vác đào gỗ hương tượng phật di lặc vác đào gỗ huyết long tuong phat di lac vac dao go tượng phật di lặc vác đào gỗ tuong phat di lac vac dao huyet long 30cm tượng phật di lặc vác đào huyết long 30cm tuong phat di lac vac dao huyet long 40cm tượng phật di lặc vác đào huyết long 40cm tuong phat di lac vac dao huyet long 50cm tượng phật di lặc vác đào huyết long 50cm tượng phật di lặc vác đào huyết long 60cm tuong phat di lac vac dao huyet long tượng phật di lặc vác đào huyết long tượng phật di lặc vách đào bằng gỗ hương

Tên sản phẩm: Tượng Di Lặc để ô tô, phật di lặc để bàn Kích thước:

ngang 15cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm

Chất liệu: Gỗ Huyết long, hương

Ý nghĩa sản phẩm:

– PHẬT DI LẶC Còn gọi là “Phật Cười”, Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy. Theo truyền thuyết, niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến những buồn phiền, giận dữ, áp lực hay căng thẳng của con người thành hạnh phúc.

Người ta tin rằng nụ cười nội tâm của Di Lặc mạnh tới mức nó luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ và, Phật tới đâu ở đó có hạnh phúc.

– Tượng trưng cho thịnh vượng, Di Lặc thường được gắn với các biểu tượng giàu sang như đồng tiền, thỏi vàng và chiếc túi được cho là chứa rất nhiều châu báu. Đôi khi Phật cũng mang theo quả Hồ lô, biểu tượng của sức khỏe và trường thọ hoặc chiếc Gậy như ý, biểu tượng của quyền lực. Người ta thích chọn tượng Phật có khuôn mặt cười hả hê, với mong muốn nhận được nhiều niềm vui và mọi sự như ý.

– Đức phật hiền lành giúp bảo hộ gia chủ tránh khỏi những điều xui rủi trong cuộc sống, mang lại bình an khi đi đường, thích hợp cho phong thủy xe hơi.

– Phật Di Lặc có thể là món quà lý tưởng cho bất cứ dịp vui nào. Với người đang gặp nhiều rủi ro, đây cũng là món quà hết sức ý nghĩa.  Cách bài trí tượng phật di lặc:

+ Với những người làm việc trong môi trường cạnh tranh, ví dụ người nắm giữ những vị trí chủ chốt của công ty, các chính trị gia… đặt Phật Di Lặc ở nơi làm việc hoặc tại nhà giúp mang lại may mắn và loại bớt sự thù địch. Hình ảnh của Phật cũng giúp tâm trí minh mẫn và giảm bớt căng thẳng.

+ Đặt tượng Phật trong xe ô tô giúp giảm bớt lo âu, tránh tai nạn và mang lại tin vui, giúp lái xe thượng lộ bình an, hóa hung thành cát.

+ Bày tượng Phật ở bàn làm việc để giảm bớt căng thẳng và tranh cãi với đồng nghiệp, đồng thời giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn.
Đặc điểm:

-Tượng chạm nguyên khối, không chắp vá, không tỳ vết,Vân to, rỏ

-Thần thái vui tươi,bụng lớn đăng dung,nụ cười hả hê, hỉ xả…

Theo thuyết sưa để lại, đào vốn tượng trưng cho sự trường sinh bất tử. Như vậy khi kết hợp với tượng Di Lặc sẽ cho một ý nghĩa vô cùng hoàn chính đó chính là: sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và trường sinh.

Nguyễn Huy Đại.

Hotline: 0977.239.888 – 0774.306.999

Cơ Sở Sản Xuất : Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội.

Tòa HH2C Linh Đàm – Hoàng Mai, Hà Nội

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!